DR. CEMİL PASLI

Aile ve Gençlik Çalıştayı

Aile ve Gençlik Çalıştayı

Kayseri’de Cihannüma Derneği’nin düzenlediği iki günlük çalıştayda “Aile ve Gençlik” bütün yönleriyle ele alındı.
Bu iki alanda yetkin ilgililerin katıldığı verimli bir çalışma gerçekleştirildi.
Aile ve Gençliğe dair sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri tartışıldı, raporlaştırıldı.
İlgililerin ve kamuoyunun dikkatine sunulacak…
Aileyi Destekleme Derneği Başkanı sıfatıyla biz de otuz yılı aşkın tecrübelerimizi paylaştık.
Bize düşeni ortaya koyduk; sonuçların takipçisi, destekçisi ve duacısıyız.
Ümran Yolculuğumuzda Aile ve Gençlik temel taşlarımız.
Konu her yönü ile sekiz ayrı masada ele alındığından biz işin ayrıntılarını ilgilerin yayınlanacak raporlara havale ederek, orada sunduğumuz önerilerimizi özetlemek istiyoruz:

“Pederşahiden veledşahiye, ataerkil geniş aileden çekirdek aileye dönüşen yeni durumlardan kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için şefkat, hürmet, nezaket ve paylaşım temelinde akrabalık bağlarını güçlendirilmeli; bu bağlamda sıla-i rahim kültürünün ihyası ve nesiller arası kaynaşmanın gerçekleşmesi için STK, yerel yönetim ve kamu ortak projeler geliştirmelidir.

Şehir planlamaları yapılırken, fiziksel ve sosyal çevrenin, aile hayatına elverişli şekilde oluşturulması hususunda resmi ve sivil kurumların ortak çalışmalar yapmalı. Gençlerimiz evliliğe bir taraftan zihinsel anlamda teşvik edilirken; diğer taraftan maddi anlamda da onların önünü açacak adımlar atılmalıdır. (İlk evlenen çiftlere kamu bankalarının faizsiz kredi vermesi, yerel yönetin ve STK’ların bu iş için özel fon tahsisi gibi.

Yeni neslin biyo-psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen kitle iletişim araçlarını yönetenleri duyarlı davranmaya; aile değerlerine saygılı ve aile birliğini özendirici yayınlar hususunda ilgili kurumlar daha müteyakkız olmalıdır.

İzlenen kadın politikalarının ve kadının sosyal hayattaki rolünün, onun eşi ve çocuklarıyla ilişkisi başta olmak üzere ailedeki temel vazifelerini engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Evliliğin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması, aile üyelerinin evlilik öncesinde ve sonrasında eğitilmesi, ailenin manevi açıdan desteklenmesi için İslam ülkeleri arasında ortak programlar geliştirilmelidir.

Çocuğun, ailenin benimsediği değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin önündeki her türlü engelin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. Aileyi yakından ilgilendiren 2005 tarihli 5395 ve 2012 tarihli 6284 sayılı kanunlar ilgili tarafların katıldığı geniş bir istişarenin sonucunda revize edilmelidir.

Boşanmanın ve yol açacağı yıkıcı etkilerin en aza indirilebilmesi için geleneksel hakemlik kurumunun canlandırılması ve boşanma öncesi danışmanlığın etkin şekilde uygulanması için resmi ve özel aile danışma merkezlerinin yaygınlaştırılmalıdır.

İslam Dünyasında ailelerin yaşadığı; dünyevileşmeye paralel olarak değerlerin kaybolması, fakirlik, işsizlik, okuryazarlık oranının düşüklüğü, cinsler arasında adaletsizlik, aile içi şiddet, savaşlar ve iç çatışmaların artması sonucunda oluşan şiddet sarmalında temel hak ve hürriyetlerin fütursuzca ihlal edilmesi gibi ağır sorunların çözümlenmesinde STK’lar daha aktif çalışmalar yapmalıdır.

Sosyal, iktisadi ve hukuki açıdan aileyi güçlendirmek yoluyla ailenin durumunu iyileştirmek için Müslüman ülkeler arasında stratejik ve somut iş birliği sözleşmeler imzalanmalıdır.

Aile kurumunu ortadan kaldırmayı amaçlayan birlikte yaşama, eşcinsel evlilik vb. fıtrata aykırı çabaların kararlılıkla reddedilmesini, insanlık ailesinin geleceğini tehdit eden bu gibi anormal davranışların olağan bir durum olarak asla kabul edilmemelidir.

İslam ülkelerinin hükümetleri cinsiyet kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için adalet temelinde hak ve sorumluluklar dengesini gözeten politikalar geliştirmeli; bir taraftan geleneğin, öbür taraftan modernitenin mağdur ettiği kadının, fıtri özelliklerine uygun olarak ekonomik, siyasal ve sosyal alanda yer alması yönünde düzenlemeler yapmalıdır.

İslam dünyasının şemsiye kuruluşlarından, uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, ‘Aileye İlişkin İslami Kavramlar Belgesi’ oluşturmalarını ve İslam ülkeleri hükümetleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşların dikkatine sunmalıdır.

Modern hayatta karşılaşılan evlenme ehliyeti, çok eşlilik, velayet gibi güncel aile sorunlarına fıkıh âlimlerimizin çözümler üretmeli, hükümetler de bu çözümler doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmalıdır.

Çocukları bir ömür olumsuz yönde etkileyen “oral fiksasyon”  sendromunun gelişmemesi için; Kur’an-ı Kerim’de dört farklı ayette emredilen annelerin bebeklerini en az 24 ay emzirmeleri hususunda kamu, yerel yönetimler ve STK’lar iş birliği yapmalı; Osmanlı Toplumunda asırlarca bu konuda hizmet vermiş “ırzahane”ler  örnek alarak benzeri kurumlar oluşturulmalıdır.

STK’lar, aile üyelerine medya okuryazarlığı desteği vererek medya araçlarını bilinçli kullanmalarını sağlayacak projeler geliştirmelidir.“

Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

Family and Youth Workshop

In the two-day workshop organized by the Cihannüma Association in Kayseri, "Family and Youth" was discussed in all its aspects.
A productive study was carried out with the participation of competent persons in these two fields.
Problems, determinations and solution proposals regarding Family and Youth were discussed and reported.
It will be brought to the attention of those concerned and the public…
As the President of the Family Support Association, we shared our experience of more than thirty years.
We did our part; We are followers, supporters and prayers of results.
Family and Youth are the cornerstones of our Umran Journey.
Since the issue is handled in eight separate tables in all aspects, we would like to summarize the suggestions we presented there by referring the details of the work to the reports to be published:

“Kinship ties on the basis of compassion, respect, courtesy and sharing should be strengthened in order to overcome the problems arising from the new situations that have transformed from father to parent, from patriarchal extended family to nuclear family; In this context, NGOs, local administrations and the public should develop joint projects for the revival of the homeland culture and the realization of intergenerational cohesion.

While making city planning, official and civil institutions should work together to create the physical and social environment suitable for family life. While our young people are mentally encouraged to marry; On the other hand, steps should be taken to pave the way for them financially. (Such as interest-free loans by public banks to first married couples, special funds allocated by local governments and NGOs for this work.)

Those who manage the mass media, which adversely affect the bio-psycho-social development of the new generation, should act sensitively; Relevant institutions should be more vigilant about publications that respect family values ​​and encourage family unity.

The women's policies followed and the role of women in social life should be arranged in such a way that they do not hinder their basic duties in the family, especially their relationship with their spouse and children.

Joint programs should be developed among Islamic countries to encourage and facilitate marriage, to educate family members before and after marriage, and to support the family spiritually.

Necessary legal arrangements should be made to remove all kinds of obstacles to the child's upbringing in line with the values ​​adopted by the family. Laws No. 5395 of 2005 and 6284 of 2012, which are closely related to the family, should be revised as a result of extensive consultation with the relevant parties.

In order to minimize divorce and its devastating effects, public and private family counseling centers should be expanded in order to revive the traditional arbitration institution and to implement pre-divorce counseling effectively.

where families live in the Islamic World; NGOs should work more actively in solving serious problems such as the loss of values, poverty, unemployment, low literacy rate, injustice between genders, domestic violence, wars and internal conflicts in parallel with secularization, and the reckless violation of fundamental rights and freedoms.

Strategic and concrete cooperation agreements should be signed between Muslim countries in order to improve the situation of the family by strengthening the family socially, economically and legally.

Cohabitation, same-sex marriage, etc., aiming to abolish the family institution. The resolute rejection of unnatural efforts and such abnormal behaviors that threaten the future of the human family should never be accepted as a normal situation.

The governments of Islamic countries should develop policies that consider the balance of rights and responsibilities on the basis of justice in order to eliminate gender-based grievances; On the one hand, tradition, on the other hand, should make arrangements to ensure that women, who are victimized by modernity, take place in the economic, political and social fields in accordance with their inherent characteristics.

It should be brought to the attention of international organizations, especially the governments of Islamic countries, that the umbrella organizations of the Islamic world organize international scientific meetings and create an "Islamic Concepts on Family Document".

Our fiqh scholars should find solutions to current family problems such as marriage license, polygamy and custody, which are encountered in modern life, and governments should make legal arrangements in line with these solutions.

In order to prevent the development of "oral fixation" syndrome, which affects children negatively for a lifetime; The public, local administrations and NGOs should cooperate in order for mothers to breastfeed their babies for at least 24 months, which is commanded in four different verses of the Qur'an; Similar institutions should be established by taking as an example the “rzahanes” that have served in this field for centuries in the Ottoman society.

NGOs should develop projects that will enable their family members to use media tools consciously by providing media literacy support.“

Effort is from us, from Tevfik Allah.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri