Bayram Şimşek

İşletmelerde Kurum Kültürü

İŞLETMELERDE KURUM KÜLTÜRÜ

 

İşletmeler günümüzde küreselleşme olgusu nedeniyle, ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilmeleri için rekabet güçlerini artırmak durumundadırlar. Rekabet gücünü artırmak ise çalışanların kendilerini kurum ile bütünleştirmelerine, kurum için kolaylıkla özveride bulunabilmelerine bağlıdır. Bu da kurumlarda ortak bir sinerjinin varlığını  gerektirir. Kültür denilen olgu ise organizasyonu bir arada tutan birleşip bütünleştiren ve diğerlerinden ayıran, en basitinden en ilerisine kadar tüm kurumda var olan ortak bir güçtür.

Çoğu işletmelerde ortak kültür ve değerlerin olmayışı işletmeleri rakipleri karşısında güçsüz ve rekabet etme konusunda bir adım geride bırakmaktadır.

Kültür, insan topluluklarının geçmişleri, yaşama ve üretim biçimleri, bunlarla ilgili gelişmeler ve sosyal ilişkileri ile ilgilidir. Kurum kültürü, toplum kültürünün bir alt kültürünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla kurum kültürü, bir kurumun içinde yer alan bireylerin davranışlarını yönlendiren normlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak ifade edilebilir.

Kurum kültürü, soyut ve birbirini tamamlayıcı çok sayıda faktörden oluşmaktadır. İnsana verilen önemi sadece çalışanlarla değil ilişki içinde bulunulan tüm insanlarla geniş bir çerçevede ele alan kurum kültürü maddi unsur ve hedeflerden çok manevi amaçlar ve moral değerlerden oluşması nedeni ile de her kurumda farklı bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu bilimsel çalışmada günümüzde en etkili rekabet unsurlarından biri olan kurum kültürü konusu ele alınmış ve işletmelerde istenilen etkinin nasıl oluşturulacağı detaylı olarak incelenmiştir.

Bu noktadan hareketle bu makalemizde kurum kültürünün tanımı ve kurum kültürünün önemi ve yararları, aynı zamanda oluşturduğu kültür değişimini anlatmaya çalışacağız. İşletmelerimizin başarısı için sektör bazında yaşanılan kurum kültürü ele alınarak incelenmeli, gerekli analizler yapılarak iyileştirme önerileri üzerinde durulmalıdır. Bu çalışmalar konusunda uzman danışmanlar tarafından yürütülür ise başarıya ulaşacaktır. Aynı zamanda geliştirilen kurum kültürü ile sektörde firmanın rakipleri  karşısında etkin rekabet gücü artacak, sürdürülebilir karlılık düzeyi ve marka değeri de yükselecektir.

Kurum kültürünü geliştirici çalışmalarda işletmelerde mevcut kurum kültürünün daha ileri seviyelere ulaştırılması durumunda eldeki insan kaynağından çok daha etkin verimin sağlanacağı, operasyon mükemmellik düzeyinin (OMS) ileri seviyelere ulaşabileceği öngörülmektedir. Yine kurum kültürünün organizasyon şemasına bağlı olarak, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru etkilenen bir süreç olduğu da başarılı işletmelerde tespit edilen yönetim araçları arasında görüşmektedir.

 Sonuç cümlesi olarak; kurum kültürünün yeniden ele alınması ile birlikte gerekli  değişim adımlarının atılması, işletmede kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanılacağını düşünebiliriz. Virüs sarmalından çıkmaya çalıştığımız bu günlerde, bu konuya eğilerek işletmemizi geleceğe hazırlayabiliriz.

Selam ve sağlıcakla kalınız.

 

Bayram ŞİMŞEK
02.06.2020

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri